top of page

Algemene voorwaarden

 
Begrippen


Praktijk :                                
Koen Verzellenberg


Beroepsvereniging :           


BATC ingeschreven in het KvK onder nummer 67273556 en gevestigd op Torenallee 20, 5617BC te Eindhoven.

Klacht- en tuchtrecht :        


Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt.

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Klachtenfunctionaris:          


Klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van Beroepsvereniging en de geschillencommissie.

Geschillencommissie:        


Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO:                              


In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt/patiënt:                    


Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

Behandeling:                     


De door Koen Verzellenberg aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming                                         van cliënt/patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Koen Verzellenberg.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Koen Verzellenberg uit te voeren opdrachten.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze
algemene voorwaarden zijn voor Koen Verzellenberg slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.


 Zorgaanbieder

Koen Verzellenberg is lid van de BATC. Informatie over deze beroepsvereniging kunt u
vinden op www.BATC.nl en op www.traumaheling.nl .
De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BATC. 


Behandeling

De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen
met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier.
Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING en ondertekend bij tijdens de 1e of 2e sessie.
Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk
verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
De sessies duren 1 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.
Echter indien aanvullende
informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist.
Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze
overdracht.
Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere
zorginstelling of specialist.
Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats.
De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.

De zorgverlener van praktijk Koen Verzellenberg werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde.
Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van praktijk Koen Verzellenberg kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.


Betaling

De kosten per therapiesessie bedragen €78,- , €88,- of €98,- per uur incl. btw. afhankelijk van inkomen en €135,-
per uur excl. btw zakelijk tarief. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.traumaheling.nl.
De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd
betaalmiddel.
De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail/direct na de behandeling overhandigd.
Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en

administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.


 
Praktijk Koen Verzellenberg is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw mogelijkheden voor vergoeding zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de Beroepsvereniging BATC en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.batc.nl

 
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet                        nagekomen kan worden.U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering

Annulering geeft u per voorkeur telefonisch/sms/WhatsApp/e-mail door, waarbij de datum van het  ontvangst bindend is.

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener
reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen
op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 15 jaar na afronding van het
proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alleen met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.
Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van het BATC.
 
Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (naar: k.verzellenberg@xs4all.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Praktijk Koen Verzellenberg. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd.

Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.


Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE.

De procedure is te vinden op de website www.batc.nl

Praktijk Koen Verzellenberg voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


 Wanneer u een klacht indient via de BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.
 
Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces.
Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft.

Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.


Praktijk Koen Verzellenberg is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Koen Verzellenberg.

Praktijk Koen Verzellenberg heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Koen Verzellenberg tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Oscar Prent Assurantiën. Praktijk Koen Verzellenberg is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Oscar Prent Assurantiën, die dekkend is voor de WKKGZ.

 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/ of ouder.

 
AVG

Praktijk Koen Verzellenberg houdt persoonsgegevens bij van cliënt/patiënt en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.traumaheling.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.
Toepasselijk recht

 
Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt/patiënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.

bottom of page