top of page

Avg privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen die ik tijdens of na de sessies maak over het proces van de behandeling en het intakeformulier/de behandelovereenkomst die u zelf heeft ingevuld en ondertekend.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een
   andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik van een waarnemende collega, tijdens mijn afwezigheid mocht dit nodig zijn.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn
   administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens zullen in het cliëntendossier blijven en zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling

• Polisnummer en naam van uw verzekeringsmaatschappij
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'behandeling lichaamsgerichte psychotherapie', ‘behandeling natuurgeneeskunde’ of 'psychosociaal consult’.
• De kosten van het consult

bottom of page